Öğrenci Kabulü

Önlisans-Lisans Programlarına (Türk Öğrenciler) Öğrenci Kabulü
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanununa ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler web sayfası aracılığı ile   (https://erdogan.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=276&LangID=1) adaylara duyurulmaktadır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde önlisans-lisans programlarına öğrenci kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://oidb.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü
Lisansüstü programlara öğrenci alımı; başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri ve kontenjan tespiti ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir. Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve kayıt işlemleri Enstitüler tarafından yapılmaktadır.


Bir lisansüstü programa başvurabilmek için; adayların lisans /tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.  Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz, ancak ALES puanı istenildiği takdirde taban puanı Senato tarafından belirlenir.   Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
 
Uluslararası Öğrenci Kabulü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Üniversitemizin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfalarında    (https://www.erdogan.edu.tr/Default.aspx ) , (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/) ilan edilir.
Adayların başvuruları; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği ve üniversite senatosunca belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilerek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı, Türkiye’ deki diğer devlet üniversitelerinin yapmış oldukları YÖS sınavları ve ülkelerinde yapılan merkezi sınavlar ya da lise mezuniyet notlarına göre yerleştirme puanları hesaplanarak, tercihlerine göre belirlenen kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılmaktadır.
Değişim Öğrencileri
Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine Uluslararası Ofis tarafından yürütülür.